آب خاکستری

آب خاکستری، در هر ساختمان سه نوع آب وجود دارد آب سیاه، آب سفید و آب خاکستری که آب سیاه همان فاضلاب دستشویی ها است.