پساب کشاورزی

پساب کشاورزی، آبی که در زمین های کشاورزی به کار می رود و دوباره به سطح زمین باز می گردد به این آب پساب کشاورزی می گویند که بستگی به نوع خاکی که از آن عبور می کنند حاوی مقدار زیادی نمک های معدنی هستند.

در ادامه خواهید خواند پساب کشاورزی

آب خاکستری

آب خاکستری، در هر ساختمان سه نوع آب وجود دارد آب سیاه، آب سفید و آب خاکستری که آب سیاه همان فاضلاب دستشویی ها است.

در ادامه خواهید خواند آب خاکستری